Vitajte na našom blogu

Tu môžete sledovať novinky legislatívnych zmien pre podnikateľov

Legislatívne zmeny a termíny vyplývajúce zo zákona

Dňa 15. 04. 2014 nadobudla účinnosť novela č. 84/2014 Z. z., ktorou sa upravilo znenie dovtedy platného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzhľadom na rozsiahlejšiu novelizáciu pôvodného zákona, bolo v Zbierke...

Slovník základných pojmov v ochrane osobných údajov

Osobnými údajmi – sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík...

Spracúvanie osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov je potrebné dodržiavať tieto základné zásady: -Vymedziť účel spracúvania osobných údajov, ak sa osobné údaje nespracúvajú na základe osobitných zákonov; účel spracúvania osobných údajov musí byť jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne...

Zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom

Vznik vzťahu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom Prevádzkovateľ je oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa. Poverenie sprostredkovateľa sa vykonáva písomnou zmluvou uzatvorenou medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom. Na účely...

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov je opatrenie, ktoré je povinné na základe zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Opatrenia na ochranu osobných údajov, prostredníctvom bezpečnostného projektu, je povinný mať...

Oprávnená osoba

Oprávnená osoba je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej...

Oznámenie a evidencia informačných systémov

Podľa zákona 122/2013 je každý prevádzkovateľ informačného systému, ktorý obsahuje osobné údaje, povinný požiadať úrad o oznámenie informačných systémov, osobitnú registráciu informačných systémov alebo viesť o informačných systémoch evidenciu. Informačným systémom...

Videoblog

Data Protection Day – Pracovný pohovor Získajte kontrolu nad svojimi osobnými údajmi Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci Stres a psychosociálne...