Zásady pri spracúvaní osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov je potrebné dodržiavať tieto základné zásady: Vymedziť účel spracúvania osobných údajov, ak sa osobné údaje nespracúvajú na základe osobitných zákonov; účel spracúvania osobných údajov musí byť jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne...

Oprávnená osoba

Kto je oprávnená osoba? Oprávnenou osobu je fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu s osobnými údajmi u prevádzkovateľa v rámci plnenia svojich pracovných (služobných) povinností alebo obdobného vzťahu s prevádzkovateľom (založeného napr. na základe poverenia,...

Oznamovanie informačných systémov

Zmena registračnej povinnosti informačného systému na oznamovaciu povinnosť Prevádzkovateľ, ktorý si splnil povinnosť požiadať úrad o registráciu informačného systému do 14. apríla 2014, neoznamuje úradu opätovne tento informačný systém podľa novely zákona účinnej...

Evidencia informačných systémov

O informačných systémoch prevádzkovateľa, ktoré nepodliehajú registrácii ani osobitnej registrácii, je prevádzkovateľ povinný viesť evidenciu v rozsahu údajov podľa  § 35 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, napríklad, ak spracúva osobné údaje na základe...