Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov je opatrenie, ktoré je povinné na základe zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Opatrenia na ochranu osobných údajov, prostredníctvom bezpečnostného projektu, je povinný mať...

Príklad informačných systémov na oznamovaciu povinnosť

Názov informačného systému osobných údajov**) Poznámka(k účelu spracúvania osobných údajov) IS Marketing podpora predaja: marketingové ponuky,  newsletter, informácie o produktoch a novinkách IS Vernostný program poskytovanie zliav, bonusov, vernostné programy, IS...

Aktuality – Novela zákona o ochrane osobných údajov

Od 15. apríla nadobúda účinnosť zákon č. 84/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch...

Slovník základných pojmov v ochrane osobných údajov

Osobnými údajmi – sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík...

Spracúvanie osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov je potrebné dodržiavať tieto základné zásady: Vymedziť účel spracúvania osobných údajov, ak sa osobné údaje nespracúvajú na základe osobitných zákonov; účel spracúvania osobných údajov musí byť jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne...

Postup sprostredkovateľa pri spracúvaní osobných údajov

Sprostredkovateľ môže spracúvať osobné údaje len v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých s prevádzkovateľom v písomnej zmluve. Aké sú základné povinnosti sprostredkovateľa? Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje tak, aby nedošlo k porušeniu...

Zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom

Vznik vzťahu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom Prevádzkovateľ je oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa. Poverenie sprostredkovateľa sa vykonáva písomnou zmluvou uzatvorenou medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom. Na účely...

Oprávnená osoba

Kto je oprávnená osoba? Oprávnenou osobu je fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu s osobnými údajmi u prevádzkovateľa v rámci plnenia svojich pracovných (služobných) povinností alebo obdobného vzťahu s prevádzkovateľom (založeného napr. na základe poverenia,...

Oznámenie informačných systémov

Zmena registračnej povinnosti informačného systému na oznamovaciu povinnosť Prevádzkovateľ, ktorý si splnil povinnosť požiadať úrad o registráciu informačného systému do 14. apríla 2014, neoznamuje úradu opätovne tento informačný systém podľa novely zákona účinnej...

Evidencia informačných systémov

Evidencia informačných systémov – O informačných systémoch prevádzkovateľa, ktoré nepodliehajú registrácii ani osobitnej registrácii, je prevádzkovateľ povinný viesť evidenciu v rozsahu údajov podľa  § 35 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, napríklad, ak...