AML zákon presne vymedzuje, kto je považovaný za povinnú osobu. Povinnou osobou je napríklad:

 • banka
 • finančná inštitúcia, ktorá nie je bankou (obchodník s cennými papiermi)
 • advokát, notár
 • poštový podnik
 • osoba prevádzkujúca hazardné hry
 • súdny exekútor pri predaji podniku, nehnuteľností, ktorý prijíma peniaze a listiny do úschovy s výkonom exekučných orgánov

AML zákon určil za povinné osoby aj vybraných podnikateľov, podľa predmetu ich činnosti. Povinnými osobami sú títo podnikatelia:

1. právnická osoba, fyzická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať činnosti organizačných a ekonomických poradcov  

2. právnická osoba, fyzická osoba oprávňujúca sprostredkovať prenájom, predaj, kúpu nehnuteľností

3. všetky právnické a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí vykonajú hotovostný obchod v minimálnej hodnote 10 000 € 

4. daňový poradca, účtovník, audítor

Aké sú povinnosti podnikateľov?

 • ohlásiť každú neobvyklú obchodnú operáciu
 • vykonávať starostlivosť vo vzťahu k svojim klientom
 • pravidelná aktualizácia programu vlastnej činnosti, ktorá je zameraná proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti
 • poskytnúť súčinnosť finančnej polícii
 • identifikácia, vyhodnotenie, posudzovanie, aktualizácia rizík legalizovania príjmov z trestnej činnosti podľa typu obchodu

Povinnosti podnikateľov pri odhaľovaní legalizácie príjmu z trestnej činnosti

Podnikateľ, ktorý je povinnou osobou, je povinný vo vzťahu ku klientovi vykonávať isté úkony, ktorých účelom je odkrytie legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Poznáme 3 typy starostlivostí o vlastného klienta:

 • základná starostlivosť
 • zjednodušená starostlivosť
 • zvýšená starostlivosť

Smernica v boji proti praniu špinavých peňazí AML

Hlavným cieľom smernice je vytvoriť centralizovaný a verejný register spoločností a ich konečných vlastníkov. Typickou metódou prania špinavých peňazí je vytvorenie neaktívnej spoločnosti, ktorá slúži ako prostriedok na rôzne finančné manévrovanie, existuje výlučne na papieri, aby sa zisky zločinov transformovali na zdanlivo legitímne aktíva.

gdpr 10
Očakáva sa, že sprístupnenie informácií o vlastníctve spoločnosti z verejných zdrojov zníži tento problém, pretože informácie budú otvorené oveľa väčšej verejnej kontrole. Smernica tiež požaduje, aby údaje o týchto registroch podliehali komplexným overovacím mechanizmom, aby sa zabezpečilo, že samotné registre nebudú manipulované.

Medzinárodná spolupráca je ďalšou prioritou smernice. Zločinecké siete mohli využiť nedostatok medziinštitucionálnej komunikácie tým, že si zvolili pranie špinavých peňazí prostredníctvom krajín alebo bánk, kde vedia, že je menej pravdepodobné, že budú ich kroky zistené.

Smernica jasne uvádza, že európske banky a ich príslušné oddelenie finančnej spravodajskej služby spolupracujú. Centralizované bankové účty a registre vlastníctva spoločností musia byť schopné prepojiť a byť prístupné všetkým členským štátom. Očakáva sa, že spolupráca na tejto úrovni bude mať mimoriadny vplyv na prevenciu prania špinavých peňazí určenú na zneužitie zraniteľnosti konkrétnych členských štátov.

Smernica je prvá svojho druhu, ktorá zohľadňuje digitálne meny a predplatené karty. Novšia finančná technológia bola do značnej miery prehliadaná politikou AML, až kým nebolo jasné, že boli použité na financovanie viacerých teroristických útokov v celej Európe. Vozidlá používané pri útoku na nákladné auto v Nice v roku 2016 boli zaplatené predplatenou kartou kvôli anonymite.

Maximálna suma, ktorá môže byť umiestnená na týchto kartách sa drasticky znížila, ale nová smernica tiež určuje, že banky musia prešetriť majiteľa akejkoľvek predplatenej karty s hodnotou vyššou ako 150 EUR. V rámci novej smernice sa taktiež zabezpečuje to, že digitálne meny nemožno použiť na zamaskovanie nelegálnych stôp.

Problém európskeho prania špinavých peňazí sa historicky zrodil z apatie, ktorá sa prejavila neefektívnymi detekčnými systémami, ktoré bežne využívajú kriminálnici. Spolupráca bánk na medzinárodnej úrovni by mala mať hlboký vplyv na účinnosť s akou podvodníci pôsobia. Zavedenie verejných registrov a obmedzenia anonymných možností financovania naďalej obmedzuje ich možnosť.

Povinnosti podnikateľov, ktoré vyplývajú zo zákona AML

Zamietnuť uzatvorenie obchodných vzťahov, zrušiť obchodné vzťahy, odmietnuť vykonanie obchodu, ak:

 • povinná osoba nedokáže vykonávať elementárnu starostlivosť vo vzťahu k svojmu klientovi
 • klient odmieta preukázať, v koho mene koná

V prípade, že finančná polícia písomne žiada podnikateľa o súčinnosť, je povinný jej poskytovať informácie o obchodnom vzťahu a o obchode. Taktiež je povinný finančnej polícii predložiť dokladyposkytnúť informácie o osobách, ktoré sa zúčastňovali na konkrétnom obchode.

V momente porušenia povinností zo zákona AML a za porušovanie základnej starostlivosti, finančná polícia uloží fyzickej a právnickej osobe, čiže podnikateľovi pokutu vo výške 1 000 000€.