Bezpečnostné projekty sú vlastne dokumenty, ktorý obsahuje rôzne prepojené časti. Obsah je vymedzený zákonom § 20 Bezpečnostný projekt a Vyhláškou č. 164/2013 o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení novely Vyhlášky č. 117/2014

Kto je zodpovedný za bezpečnosť osobných údajov

Za bezpečnosť osobných údajov v informačnom systéme zodpovedá prevádzkovateľ a sprostredkovateľ. Chránia pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou a nedovoleným prístupom, ako aj pred akoukoľvek neprípustnou formou spracovania. Bezpečnostné projekty vymedzujú rozsah a spôsob technických, organizačných a personáloch opatrní potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém z hľadiska narušenia jeho bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti.

Každý prevádzkovateľ informačného systému je povinný zabezpečiť vhodnú ochranu osobných údajov. Na tento účel je potrebné mať spracovaný bezpečnostný projekt.

Kto vypracuje kvalitný bezpečnostný projekt

Môžete tak urobiť aj svojpomocne napríklad pomocou brožúrky zadarmo: Stiahnite si príručku tu

Rýchly rozvoj informačných technológií ešte viac zvýšil potrebu prísnej ochrany osobných údajov, pričom toto právo zaručujú ako nástroje Európskej únie (EÚ), tak aj Rady Európy. Zabezpečenie tohto dôležitého práva so sebou prináša nové a významné výzvy, keďže technologickým pokrokom sa rozširujú hranice možností v oblastiach, ako je sledovanie, odpočúvanie komunikácie a uchovávanie údajov. Cieľom tejto príručky je oboznámiť príslušníkov právnického povolania, ktorí sa nešpecializujú na ochranu údajov, s touto vznikajúcou oblasťou práva. Príručka obsahuje prehľad platných právnych rámcov EÚ a Rady Európy. Vysvetľuje sa v nej aj kľúčová judikatúra so zhrnutím dôležitých rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ), ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Okrem toho obsahuje hypotetické scenáre, ktoré slúžia ako praktické príklady rôznych problémov, ktoré sa vyskytujú v tejto stále sa meniacej oblasti.

Alebo:

Webpomoc.sk je špecialista na vypracovanie bezpečnostných projektov na kľúč. Spoločnosť ponúka vypracovanie bezpečnostného projektu pre všetkých, ktorých sa povinnosť týka – od živnostníkov, malých spoločností , až po veľké podniky. Bezpečnostný projekt musí mať vypracovaný každý prevádzkovateľ, ak spracováva osobitné kategórie osobných údajov na počítači, ktorý je pripojený na internet. Pokiaľ túto podmienku prevádzkovateľ nespĺňa, je povinný mať spracovanú základnú dokumentáciu. Pre vypracovanie ponuky prejdite na stránku sem: GDPR

Zdieľať tento článok:

Vyskúšajte náš bezplatný audit GDPR.

Meno alebo ID subjektu

Získajte osobnú konzultáciu.

Postaráme sa o vaše GDPR profesionálne a bez komplikácii.

Konzultácia
0919 888 880

Podobné články