Bezpečnosť práce BOZP služby

bozp

Aké sú vaše povinnosti BOZP služby?

 1. Zabezpečiť preškolenie a odbornú spôsobilosť svojim zamestnancom ešte predtým, než im pridelíte prácu,
 2. posúdiť pracovné podmienky,
 3. zhodnotiť riziko a na základe jeho vyhodnotenia prideliť zamestnancom osobné ochranné prostriedky,
 4. vypracovávať, aktualizovať a viesť dokumentáciu BOZP služby v zmysle platnej legislatívy,
 5. kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP služby, zásad bezpečnej práce, bezpečných pracovných postupov, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku,
 6. evidovať vzniknuté úrazy, dodržiavať postupy spojené s evidenciu a registráciou pracovných úrazov,

Ako vám pomôžeme s BOZP?

 1. Zabezpečíme potrebné školenia vašich zamestnancov prezenčnou formou
 2. uskutočníme vstupný audit a vypracujeme potrebnú dokumentáciu BOZP služby, ktorú priebežne aktualizujeme,
 3. vykonáme pravidelné kontroly na vašich pracoviskách a poradíme vám pri odstraňovaní nedostatkov,
 4. v prípade úrazu spracujeme všetky podklady a zastúpime vás pred príslušnými orgánmi štátnej správy.
 5. poskytnutie poradenstva týkajúceho sa legislatívy a praxe,
 6. pomoc pri kontrolách zo strany Inšpektorátu práce,
 7. hájenie vašich záujmov v spolupráci s právnikmi v prípade neoprávnene udelených pokút alebo iných mimoriadnych udalostí,

Cenník BOZP

Často kladené otázky k BOZP

Je BOZP povinné?

Áno, pre všetkých zamestnávateľov. Keď pracujete sám ako živnostník, môžete dobrovoľne absolvovať školenie a vypracovať si dokumentáciu.

Takže to platí aj keď som len konateľ sám u seba aj zamestnaný?

Presne tak. V rámci BOZP zodpovedáte sami za seba, no pracovný úraz spôsobený vašou nepozornosťou alebo porušením BOZP vám môže spôsobiť ekonomické problémy. Týka sa to najmä spoločných pracovísk, kde spolupracujete so zamestnancami iných firiem či inými SZČO. Pre OPP je rozhodujúcim parametrom vykonávaná činnosť a jej miesto výkonu.

Ako často treba školenie BOZP teda?

Každé dva roky minimálne. 

U predchádzajúceho zamestnávateľa som absolvoval školenie BOZP. Musím sa znovu školiť?

Áno, pretože charakter práce môže byť iný.

BOZP
Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku
BOZP

Máte pracovnú silu?

Zo zákona potrebujete BOZP služby