Čas čítania: 2 min
EDPB zdôrazňuje, že aj v čase vypuknutia pandémie je prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinný zabezpečovať ochranu osobných údajov dotknutých osôb.

GDPR je právny predpis, ktorý ustanovuje pravidlá týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súvislosti s ochorením COVID-19. GDPR povoľuje zložkám verejného zdravotníctva a zamestnávateľom spracovať osobné údaje, ktoré sa týkajú epidémie, a to v symbióze s právnymi vnútroštátnymi predpismi.

Personálne údaje, nevyhnutné na dosahovanie vytýčených cieľov, sa musia spracúvať na konkrétne účely. Osoby, ktorých sa to týka, by mali dostať informácie, ktoré sú transparentné a týkajú sa vykonaných spracovateľských aktivít. Informácie by sa mali týkať hlavných čŕt vykonávaných aktivít, vrátane časového rozhrania, kedy boli dáta uchovávané a zozbierané a nemenej dôležitým prvkom je účel ich spracovania.

V určitých členských štátoch je predpokladané využitie lokalizačných údajov z mobilných zariadení. Tie majú slúžiť ako prvok na metódu monitoringu, redukcie a zmiernenia šírenia ochorenia. Ide o možnosť geografickej lokalizácie človeka, prípadne zasielanie správ o verejnom zdraví v danej lokalite, a to textovou správou alebo telefonicky.

V prípade zavedenia opatrení, ktoré umožnia spracovanie neanonymizovaných lokalizačných dát, členský štát má povinnosť zavedenia adekvátnych záruk – poskytovanie práva na opravný prostriedok na súde v sekcii komunikačných a elektronických služieb, a to konkrétnym jednotlivcom.

Uvádza sa aj zásada primeranosti. V prípade aplikácie invazívnych riešení – sledovanie konkrétnych osôb – by sa za veľmi výnimočnej situácie a v závislosti od daných metód spracúvania mohli tieto riešenia považovať za primerané.

Zamestnávateľ by od svojho zamestnanca a návštevníkov mohol požadovať informáciu o zdravotnom stave, a to iba v takej miere, v akej to dovoľujú vnútroštátne právne predpisy. Vykonávanie lekárskych prehliadok zamestnávateľom je závislá na vnútroštátnych právnych predpisoch. Tie sa týkajú konkrétneho zamestnania a s tým súvisiacim zdravím a bezpečnosťou. Každý zamestnávateľ by mal mať údaje o zdraví a spracovať ich vtedy, ak to dovoľuje povaha vlastných právnych povinností.

Zamestnávateľ by mal podať informáciu svojim zamestnancom o prípadoch COVID-19 a následne prijímať ochranné opatrenia. Nemal by však sprostredkovať externým stranám viac informácií než je nutné. Zamestnávatelia tatiež získavajú informácie týkajúce sa plnenia povinností a na organizáciu pracovných aktivít, ktoré sú priamo úmerné vnútroštátnym právnym predpisom.