GDPR aktualizácia. Za aktualizáciu informácii o GDPR bude zodpovedať Data Protection officer (DPO). Bude to osoba, ktorá bude plne zodpovedať za ochranu a spracovanie osobných údajov. Každý podnik ju musí vymenovať. Údaje si vyžadujú pravidelnú aktualizáciu a monitorovanie. Túto zodpovednú osobu budú musieť vymenovať či už malé, tak aj veľké podniky, a to bez ohľadu na to, koľkými zamestnancami podnik disponuje.

DPO je naozaj lukratívny post. Tento úradník bude spĺňať široké požiadavky na kompetencie a právomoci.

DPO a GDPR aktualizácia je dôležitá pre každú firmu najmä v týchto prípadoch:

 • spracovateľské operácie vyžadujúce si pravidelný monitoring dotknutej osoby vo veľkom rozsahu,
 • bude spracovávať osobitné kategórie údajov vo väčšom rozsahu, prípadne spracovávať osobné údaje, ktoré sa týkajú uznania viny za trestný čin alebo iný priestupok.

Touto osobou nemusí nevyhnutne byť interný zamestnanec podniku. Tento post môže zastávať externe na základe zmluvy. Práve tento model bude pre podniky výhodný z ekonomického hľadiska.

Aktualizácie dokumentácie je naozaj kľúčová pri fungovaní podniku. Patrí k základnému stavebnému kameňu, ktorý odzrkadľuje prospešnosť firmy. V prípade jeho nedodržania hrozia podnikom pokuty.

Čo všetko potrebujete vedieť – GDPR aktualizácia?

Ako ovplyvní nové nariadenia o údajoch marketingové úsilie organizácie?

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) prišlo plnou silou a napriek tomu, že efekt, ktorý bude mať na väčšinu podnikov a jeden z jeho hlavných sektorov, je marketing.

GDPR aktualizácia výrazne zníži hodnotu pokút ak vôbec. V skutočnosti by podniky mohli byť pokutované až do výšky 20 miliónov EUR, alebo 4% celkového obratu spoločnosti, ak nedodržia nové predpisy. Ide o obrovskú sumu peňazí pre každú spoločnosť, nieto malú firmu.

Preto je dôležité, aby každý, kto sa pohybuje v oblasti marketingu a obchodu starostlivo zvážil, aké sú jeho povinnosti a ako sa môže uistiť, že sedí na pravej strane zákona, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov.

Získanie súhlasu

Jedným z najdôležitejších bodov GDPR je, že dáta sa musia zhromažďovať iba na konkrétny účel a tento účel musí byť jasne definovaný tým, ktorým zhromažďujete údaje. To zabezpečí, aby zákazník dostával len e-maily, ktoré si zvolil, a ktoré budú radi dostávať. Ak chcete používať údaje na iný účel ako je uvedené, budete musieť získať ďalší súhlas.

Ďalším faktorom je výslovný a informovaný súhlas. Obyvatelia EÚ musia poskytnúť tento typ súhlasu, a preto vylučujú použitie predbežnú kontrolu alebo akýkoľvek pokus o získanie formy implicitného súhlasu.

Konštanta hrá veľkú úlohu v digitálnom marketingu. Správca a dátový procesor musia dodržiavať jasný súbor obmedzení. Pravidlá týkajúce sa súhlasu spočívajú v tom, že ide o “slobodné, konkrétne, informované a jednoznačné označenie želania osoby, s ktorou sa vyjadrením alebo jasným potvrdzujúcim konaním zhodujú na spracovaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú “.

Čo sú osobné údaje?

Obsahuje identifikátory, ako napríklad adresy IP, súbory cookie, mobilné IP adresy a dokonca vyhľadávacie vyhľadávania. Bude to problém pre digitálne úsilie obchodníka, pretože cookie sa zvyčajne nevyberá so súhlasom osoby.

GDPR sa vzťahuje aj na automatizované osobné údaje a systémy manuálneho archivovania, v ktorých sú osobné údaje prístupné podľa konkrétnych kritérií.

EÚ: vstup alebo výstup?

Nezáleží ani na tom, že vaše podnikanie je mimo EÚ. Ak máte osobné údaje o obyvateľoch EÚ, vaša organizácia musí dodržiavať isté pravidlá. Osobné údaje môžu byť prevedené iba mimo EÚ v súlade s podmienkami pre prevod stanovenými v kapitole V GDPR.

Čo je zmyslom tohto nariadenia?

Prvoradým úsilím pri dodržiavaní predpisov je chrániť a používať údaje zákazníkov. To bude pravdepodobne predstavovať dočasný problém pre obchodníkov. To znamená zmenený prístup k budovaniu databáz, správe údajov a zhromažďovaniu spotrebiteľských údajov.

GDPR aktualizácia – pre a proti

webpomoc 15
GDPR znamená “všeobecné nariadenie o ochrane údajov”, zákon o ochrane súkromia Európskej únie schválený v roku 2016, ktorý nadobudol účinnosť vo všetkých štátoch EÚ 25. mája 2018. Zákony o ochrane údajov sú pravidlá, ktoré upravujú zhromažďovanie a používanie “osobných údajov”.

Čo sa mení?

GDPR aktualizácia zavádza niektoré zmeny v tom, ako organizácie môžu zhromažďovať osobné údaje o vás, aké informácie majú dať vám a ako budú musieť získať vašu súhlas s ich použitím.

Nový zákon poskytne jednotlivcom väčšiu kontrolu nad svojimi údajmi stanovením ďalších a jasnejšie definovaných práv pre jednotlivcov, ktorých osobné údaje zbierajú a spracúvajú organizácie. GDPR tiež ukladá zodpovedajúce a značne zvýšené povinnosti organizáciám, ktoré zhromažďujú tieto údaje.

Pravdepodobne najvýznamnejšou zmenou pre organizácie, ktoré zhromažďujú a používajú osobné údaje, je to, že dôsledky nesprávneho riadenia týchto údajov sú v rámci GDPR oveľa závažnejšie.

Zavádza oveľa väčšiu povinnosť oznamovať porušenia údajov, ako tomu bolo doteraz, a umožňuje uložiť pokuty za porušenie zákona (v niektorých prípadoch až 4% celkového obratu).

Čo to znamená pre obyčajných ľudí?

Ak organizácia chce zhromaždiť alebo používať osobné údaje o vás, musí:

 • nezhromažďovať nič viac ako je potrebné na účel, na ktorý sa bude používať;
 • získať to od vás spravodlivo tým, že si uvedomíte, že vaše osobné údaje sa zbierajú a na čo sa budú používať;
 • neuchovávať osobné údaje dlhšie, než je potrebné na určený účel;
 • udržiavať ich v bezpečí,
 • poskytnúť na požiadanie kópiu vašich osobných údajov.

Okrem toho máte právo:

 • vedieť podrobnosti o spracovaní vašich osobných údajov;
 • mať osobné údaje vymazané, ak neexistuje oprávnený dôvod na ich uchovávanie;
 • získanie osobných údajov od organizácie, ak ju chcete preniesť do inej organizácie;
 • namietať za určitých okolností na spracovanie osobných údajov;

Väčšina týchto pravidiel nie je nová, ale zvýšené pravidlá presadzovania predpisov znamenajú, že sa berú vážnejšie. Podľa zásad organizácie GDPR sa od organizácií očakáva, že pri prijímaní obchodných rozhodnutí o tom, ako sa budú používať osobné údaje, prijmú “súkromie už od návrhu” a zvážia práva na ochranu osobných údajov. Zavedenie GDPR bude znamenať, že ľudia si viac uvedomujú svoje práva a povinnosti organizácií správne riadiť osobné informácie.

Pravdepodobne budete dostávať veľa nových zmluvných podmienok a žiadostí o súhlas od podnikov, s ktorými spolupracujete. Možno už ste si všimli veľa mobilných aplikácií a webových stránok, ktoré zvýrazňujú informácie o svojich službách a o tom, ako používajú vaše osobné údaje.