Čas čítania: < 1 min

Prevádzkovateľ kamerového systému by mal disponovať výslovným súhlasom od každého človeka, ktorý bude monitorovaním zachytený. Ďalší odborníci sa domnievajú, že podobný prístup nebude nutný.

Množstvo firiem komponuje GDPR do firemných počítačov a firemných sietí. Stáva sa, že zabudnú aj na ďalšie oblasti, kde je GDPR nutná. Patria tu kamerové systémy.

Podľa zákona o GDPR je nutné, aby ľudia, ktorí sa pohybujú v monitorovanom priestore, boli o snímaní informovaní. Objavujú sa však aj vyjadrenia, že človek by mal udeliť písomný súhlas so monitorovaním.

Je potrebné vybalansovať záujem zamestnávateľa na stráženie budovy a majetku s právom zamestnancov na ich súkromie. Podľa právnikov budú pre firmy pravidlá voľnejšie, než by sa zdalo.

Osobné údaje sa môžu legálne spracovávať nielen so súhlasom jednotlivca, ale aj bez jeho súhlasu, ale len za istých podmienok.

Záleží na forme, akou sú ľudia o kamerovom systéme a spracovaní GDPR informovaní. Pri transparentnosti údajov ide predovšetkým o zrozumiteľné informovanie subjektov o spracovaní údajov. V tomto prípade je dôležité, aby sa informácie o monitorovaní daného objektu vyskytovali na viditeľných miestach.

GDPR sa dotýka aj rozsahu poskytovaných informácií. Bude nevyhnutné uvádzať kontakt na prevádzkovateľa daného systému, účel spracovania, skupinu dotknutých osobných údajov a ich príjemcu. Ak to bude nevyhnutné, z účelu transparentnosti spracovanie údajov, by mala byť uvedená doba uloženia osobných údajov, oprávnený záujem správcu alebo tretích strán.

Podľa aktuálneho zákona o GDPR platí, že ruka v ruke so súhlasom jednotlivca je možné aj bez jeho súhlasu spracovávať osobné údaje z kamerových systémov v prípade, ak je to nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov správcu, príjemca alebo inej dotknutej osoby; takéto spracovanie osobných údajov však nesmie byť v rozpore s právom jednotlivca na ochranu jeho súkromného a osobného života

Potrebujete pomoc?