Kamerový systém a GDPR

Kamerové systémy sú obľúbeným bezpečnostným opatrením, ktoré používajú mnohé podniky a organizácie na monitorovanie svojich priestorov a na zabránenie zločinu. Používanie kamerových systémov však musí byť v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR), aby sa zabezpečila ochrana práv jednotlivcov na súkromie. V tomto článku sa budeme venovať kľúčovým aspektom používania kamerových systémov v súlade s nariadením GDPR.

 1. Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť
  Podľa nariadenia GDPR sa spracovanie osobných údajov musí vykonávať zákonne, spravodlivo a transparentne. To znamená, že podniky musia mať legitímny dôvod na používanie kamerového systému a musia informovať fyzické osoby o používaní kamerového systému vo svojich priestoroch. Poskytnuté informácie by mali obsahovať účely, na ktoré sa kamerový systém používa, totožnosť prevádzkovateľa a kontaktné údaje na úradníka pre ochranu údajov (ak je to vhodné).
 2. Obmedzenie účelu
  Kamerový systém by sa mal používať len na konkrétne a legitímne účely. Môže sa napríklad používať na monitorovanie na bezpečnostné účely, na ochranu majetku alebo na monitorovanie výrobného procesu. Kamerový systém by sa nemal používať na žiadne iné účely, napríklad na monitorovanie výkonu zamestnancov alebo monitorovanie nevhodného správania.
 3. Minimalizácia údajov
  Podľa nariadenia GDPR by sa osobné údaje mali minimalizovať na to, čo je nevyhnutné na konkrétny účel, na ktorý sa zhromažďujú. To znamená, že podniky by nemali zhromažďovať viac údajov, ako je potrebné na dosiahnutie legitímneho účelu kamerového systému. Podniky by sa napríklad mali vyhýbať používaniu kamier s vysokým rozlíšením na zachytávanie nepotrebných detailov alebo zhromažďovaniu záznamov dlhšie, ako je nevyhnutné.
 4. Obdobia uchovávania
  Záznamy z kamerového systému by sa nemali uchovávať dlhšie, ako je nevyhnutné. Obdobie uchovávania by sa malo určiť na základe konkrétneho účelu, na ktorý sa kamerový systém používa. Napríklad záznam z kamerového systému používaný na bezpečnostné účely sa môže uchovávať kratší čas ako záznam používaný na monitorovanie výrobného procesu. Podniky by mali stanoviť jasné zásady uchovávania a po uplynutí obdobia uchovávania záznamov ich vymazať.
 5. Žiadosti o prístup
  Jednotlivci majú právo na prístup k svojim osobným údajom zachyteným kamerovým systémom. Podniky musia na žiadosti o prístup reagovať bezodkladne a na požiadanie poskytnúť jednotlivcom kópiu záznamu z kamerového systému. Podniky však môžu zábery redigovať, ak obsahujú osobné údaje iných osôb, ktoré nechcú, aby sa ich údaje zverejnili.

Podniky, ktoré používajú kamerové systémy, musia dodržiavať GDPR, aby zabezpečili ochranu práv jednotlivcov na súkromie. To zahŕňa zabezpečenie zákonného, spravodlivého a transparentného používania kamerového systému, obmedzenie účelu, na ktorý sa kamerový systém používa, minimalizáciu zozbieraných údajov, stanovenie jasných zásad uchovávania a okamžité reagovanie na žiadosti o prístup.