Konečný užívateľ výhod – kto to je?

V rámci každej spoločnosti či skupiny firiem za nimi stoja ľudia, ktorí za ne nesú zodpovednosť. Ide o fyzické osoby a tie spravujú, kontrolujú a ovládajú konkrétnu firmu. Ide o osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri, a to ako spoločníci konkrétnej spoločnosti. Tí majú z firmy prospech. Avšak v praxi sú známe situácie, kedy prospech z podnikateľskej činnosti majú aj iné osoby.

ochrana osobnych udajov 20
Primárnym cieľom legislatívy je jej transparentnosť a takisto aj poznanie osôb z dôvodu boja proti tzv. praniu špinavých peňazí. Poznanie osôb, ktoré reálne stoja za konkrétnymi firmami a majú z nich prospech je kľúčovým momentom tejto legislatívy. 

Nemenej závažnými dôvodmi je eliminácia financovania terorizmu, ale aj snaha o transparentnosť v podnikateľskom prostredí či v rámci nakladania so zdrojmi, ktoré sú verejné.

Konečný užívateľ výhod sú prevažne akcionári, spoločníci, tichí spoločníci a iné osoby, akými sú členovia manažmentu firmy, predstavenstva, konatelia alebo prokurista. Môžu to byť aj iné osoby, ktoré spĺňajú zákonné kritériá, ktoré sú ustanovené v osobitných právnych predpisoch.

V momente, ak je konečných užívateľov výhod viac, v návrhoch na zápis je nutné uviesť každého z nich. 

Povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra má každá obchodná spoločnosť, a to  s výnimkou troch prípadov:

  • subjekt, ktorý je emitentom cenných listín, ktoré sú prijaté na obchod na regulovanom trhu- burze,
  • subjekty verejnej správy,
  • subjekt zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo RPVS podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra nemajú iba obchodné spoločnosti, ktoré sú zapísané v registri partnerov verejného sektora. Výnimka je v platnosti od 1. 1. 2019. V praxi to bol duplicitný zápis a ten bol zmazaný prostredníctvom novely zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu.

V prípade, že je spoločnosť zapísaná do registra partnerov verejného sektora, nemá povinnosť opätovne zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra. V tejto súvislosti je vhodné dodať, že údaje, ktoré sú zapísané, sú súčasťou neverejnej časti obchodného registra a nebudú sprístupnené každému.

Spoločnosti, ktoré vznikli pred 1. 11. 2018 museli zapísať konečného užívateľa výhod do 31. 12. 2019. Avšak spoločnosti vzniknuté po tomto dátume, majú povinnosť zapísania okamžite pri založení. Všetky zmeny späté s konečným užívateľom výhod je nutné bez odkladu zapísať do  obchodného registra.

Každú zmenu prijatú v súvislosti s konečným užívateľom výhod v spoločnosti je zároveň potrebné bez zbytočného odkladu zapísať do obchodného registra, ak takéto zmeny nastanú počas podnikateľskej činnosti.

Zápis konečného užívateľa výhod nie je vhodné vykonávať samostatne. Je možné ho zapísať pri prevode obchodných podielov a splniť si tak povinnosť zápisu v rámci návrhu na zápis zmeny.