Práca z domu a BOZP

20 decembra, 2020

bozp práca

Čo je home office a aký je rozdiel medzi home office a BOZP práca respektíve teleprácou? To vám ozrejmíme hneď teraz.

Domáca BOZP práca a telepráca sú práce, ktoré vykonáva zamestnanec pre zamestnávateľa v rámci podmienok, ktoré sú ukotvené v pracovnej zmluve doma či na inom dohodnutom mieste.

Home office je práca vykonávaná príležitostne či za mimoriadnych okolností, a to so súhlasom zamestnávateľa. Respektíve po dohode so šéfom. 

Pri výbere miesta výkonu home office je nutné zohľadniť spôsob vykonávanej práce. Miesto na vykonávanie práce musí byť adekvátne a spĺňať predpisy BOZP.

Aké sú povinnosti zamestnávateľa?

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi udeliť pracovný prostriedok, ktorý je bezpečný. V prípade, že je zamestnancovi pridelené elektrické náradie, tak je dôležité, aby bola vykonaná revízia daného náradia v pravidelných intervaloch. 

V prípade vykonu práce v spojitosti s výpočtovou technikou je nutné brať do úvahy aspekt bezpečnosti v spojitosti s ochranou firemných dát a zásad ochrany osobných údajov.

V rámci práce s výpočtovou technikou je zamestnávateľ povinný:

  • zabezpečiť pravidelné prerušovanie práce so zobrazovacou jednotkou najneskôr po štyroch hodinách nepretržitej práce 
  • zabezpečiť, aby používanie akéhokoľvek zariadenia, ktoré je súčasťou pracoviska so zobrazovacou jednotkou neohrozovalo zdravie zamestnancov 
  • zabezpečiť, aby klávesnica bola od zobrazovacej jednotky oddelená a aby zodpovedala ergonomickým zásadám.

Popri prideľovaní notebookov zamestnancom na prácu je nutné prideliť klávesnicu a myš, ktoré spĺňajú ergonomické požiadavky.

Obrazovka notebooku nie je vhodná na celodennú prácu zamestnanca. V prípade, že  bol zamestnancovi pridelený notebook na celodennú prácu, odporúča sa mu prideliť aj monitor adekvátnej veľkosti.

Zamestnávateľ nemôže zabudnúť na povinnosť informovania zamestnancov v súlade s § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Informovanie je potrebné popri home office fokusovať na výkon pracovných aktivít pri vykonávaní práce so zobrazovacími jednotkami v spojitosti s ergonomickými požiadavkami na pracovné miesto, z ktorého bude zamestnanec vykonávať prácu.  Taktiež je dobré brať ohľad na oboznamovanie zamestnancov s pravidlami správneho sedenia a prerušovania sedavej práce pohybom či naťahovacími cvikmi.

Z pohľadu zamestnávateľa je nutné vymedziť pracovný čas, počas ktorého má byť zamestnanec zamestnávateľovi k dispozícii. Zamestnávateľ je povinný rešpektovať pauzy na odpočinok či na jedenie.

Podobné články

Získajte príručku a staňte sa GDPR guru.

Neváhajte, množstvo je limitované

Objednať zadarmo

V Slovenskom jazyku úplne zadarmo, vrátane poštového doručenia

Príručka o európskych právnych predpisoch v oblasti ochrany údajov