Čas čítania: < 1 min
Boj proti korupcii v právnych predpisoch EÚ je jedným z nástrojov, ktorý má pomôcť v boji proti korupcii. Ide o zabezpečenie spoločnej vysokej úrovne legislatívy, konkrétne v oblasti korupcie alebo začlenenie protikorupčných prvkov do iných sektorových právnych predpisov. Únia má všeobecné právo konať v oblasti protikorupčnej politiky v rámci obmedzení stanovených v Zmluve o fungovaní Európskej únie. 

EÚ by mala najmä zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti, a to aj prostredníctvom predchádzania trestnej činnosti a boja proti nej a aproximácie trestných zákonov. V článku 83 Zmluvy sa uznáva, že korupcia je trestným činom, a preto má EÚ zákonodarné právomoci na reguláciu tejto oblasti.

Osobitné protikorupčné normy zahŕňa Dohovor z roku 1997 o boji proti korupcii úradníkov EÚ alebo úradníkov členských štátov a rámcové rozhodnutie z roku 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore je zamerané na kriminalizáciu aktívneho aj pasívneho úplatkárstva. Európske právne predpisy v iných oblastiach, ako sú pranie špinavých peňazí a verejné obstarávanie, zahŕňajú dôležité ustanovenia v boji proti korupcii. 

Boli prijaté alebo sa diskutuje o ďalších opatreniach na zvýšenie transparentnosti, napríklad týkajúcich sa skutočného vlastníctva a transparentnosti dane z príjmu právnických osôb alebo kontaktov medzi tvorcami rozhodnutí v EÚ a zástupcami záujmov. Práca v boji proti rizikám podvodu a korupcie pri čerpaní finančných prostriedkov EÚ je tiež základným kameňom rámca boja proti korupcii, keďže legislatívne úsilie o zriadenie Európskej prokuratúry a smernice o ochrane finančných záujmov EÚ vypovedajú o neustálom úsilí redukovať tento trestný čin. Komisia spolupracovala s Parlamentom na niekoľkých legislatívnych iniciatívach dôležitých v boji proti korupcii. V oblasti vymáhania majetku prijala Komisia v decembri 2016 návrh nariadenia o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a ďalej preskúma možnosť zavedenia konfiškácie na základe odsúdenia.

Potrebujete pomoc?