Protispoločenská činnosť smernica – Whistleblowing: Zákon o ochrane oznamovateľov prinesie nové povinnosti pre podnikateľov

Predovšetkým podnikatelia zamestnávajúci viac ako 50 zamestnancov by mali zbystriť pozornosť. V súlade s implementáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/1937 totiž s najväčšou pravdepodobnosťou vstúpi do platnosti zákon o ochrane oznamovateľov aj tzv. “whistleblowerov”, ktorý prináša nové povinnosti, pretože 17. 12. 2021 nadobudne účinnosť smernica EÚ, ktorou sú štáty povinné implementovať.

Podstatou novej právnej úpravy je chrániť prípadných oznamovateľov protiprávneho konania. Táto problematika je v posledných rokoch hojne diskutovaná nielen na európskej úrovni, ale predovšetkým aj v rámci celého sveta, kedy sa vyskytuje počet prípadov, ktoré sa objavili aj nevyhnutnosť zodpovedajúcej právnej úprave.

Oznamovateľ alebo whistleblower je osoba, ktorá v rámci subjektu, najčastejšie štátnej organizácie alebo obchodnej korporacie, upozorňuje na možné praktiky v rámci tejto organizácie. Oznamovatelia najčastejšie sú v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere voči obchodným korporaciám, môžu však hoci aj napríklad akcionári, dobrovoľníci alebo stážistie či dodavatel a pod. Problematickým aspektom v týchto prípadoch bola predovšetkým nevôľa nadriadených zamestnancov či samotného subjektu tieto prehrešky či neetické jednanie riešiť. Zamestnávatelia týchto oznamovateľov na základe novej právnej úpravy musia tomu, aby voči takému oznamovateľovi boli prijaté alebo uplatnené dokonca odvetné opatrenia (jeho prepustenie, finančný postih a pod.) a tiež musia zabezpečiť prísnu ochranu jeho identity.

Povinnosti a náležitosti

Ďalšie podstatné povinnosti je zavedenie a implementácia interného oznamovacieho systému, ktorý umožní, aby oznamovateľ na poškodzovanie verejných záujmov, protiprávne konanie alebo neetické rokovania zo strany subjektu upozornili. Najmä pôjde o upozornenia vyskytujúce sa v nasledujúcich oblastiach: zadávanie verejných zákaziek, finančných služieb, dane z príjmov právnických osôb, ochrana súkromia… Môžeme uviesť napr. že sa jednanie môže týkať oznámenia, keď zamestnanec nahlási, že je porušovaná bezpečnosť práce či že inak zamestnávateľ koná v rozpore so zákonníkom práce.

Implementovať oznamovací systém je povinnosťou zamestnávateľa s 50 a viac zamestnancami (a to vrátane osôb mimo zamestnanecký pomer tj. osôb na dohodu o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti či agentúrnych zamestnancov, …), zadávateľ verejných zákaziek, poskytovateľ finančných služieb (poisťovne či treba banky) alebo obce s viac ako 5 tisícmi obyvateľmi. Tento systém musí slúžiť na podanie oznámenia. Zaviesť tento systém sú potom subjekty uverejnené najneskôr do 31. 3. 2022.

V rámci oznamovacieho systému bude nutné implementovať predovšetkým vhodný komunikačný kanál (napr. email, schránku, apod.), ktorá umožní oznamovateľom vydať oznámenie, v rámci ktorého bude aj zodpovednou osobou oznámenie riešené (subjekt musí určiť poverenú osobu), a to v zákone danej okrem toho musí subjekt zaviesť aj systém dôkazného oznámenia. Všetky oznámenia sa musia preveriť, urobiť potrebné vyšetrovanie a prijať opatrenia na nápravu alebo prevenciu. Veľmi dôležitou súčasťou systému je chrániť identitu oznamovateľa. Oznámenie musí byť možné podať ústne, písomne, osobne, ale je nutné zabezpečiť prísnu ochranu identity tejto osoby!

V súlade so zavedením tohto systému potom zriaďuje aj Ministerstvo spravedlnosti oznamovací systém, v rámci ktorého budú môcť oznamovatelia vydať oznámenie aj bez využitia vnútorného systému. Tj. oznamovateľ, ktorý sa nebude môcť obrátiť na vnútorný systém samotného subjektu, napr. svojej firmy, svoje oznámenie urobí voči ministerstvu spravodlivosti, ktorá potom bude aj celou záležitosťou preverovať a šetriť.

Aby sa oznamovatelia nemuseli rovno obracať na externý systém ministerstva spravedlnosti, je viac než vhodné, aby firmy a spoločnosti v súlade s tím zaviedli transparentné, transparentné a zrozumiteľné interné systémy, na ktoré budú môcť oznamovatelia obracať. Vhodné zavedenie vnútorného systému zvyšuje pravdepodobnosť, že budú citlivé záležitosti riešené skôr vo vnútri firiem, a nie zvonku.

Je nutné podotknúť, že systém whistleblowingu je veľmi dôležitý ako súčasť systému zhody, ktorý ako taký uznáva metodiku štátneho zastupiteľstva ako faktor pri prípadnom posúdení zodpovednosti právnickej osoby v prípade posúdenia zodpovednosti trestných činov. Interný systém tak nielen vhodný, ale musí byť vhodný, pričom veľkú rolu zohráva preukázaná miera implementácie, ktorú možno použiť napríklad vybraným vnútorným predpisom spoločnosti. Systém teda plní súčasný systém riadenia rizík firiem a podnikov v rámci compliance programov.

Za nesplnenie povinností hrozí podstatné av niektorých prípadoch aj citeľné sankcie. Napríklad za porušenie zákazu prezradenia identity hrozí pokuta až do výšky jeden milión českých korún, možno na stratu dobrej povesti nehľadí. Ak v tejto záležitosti potrebujete poradiť, prípadne upraviť

Zdieľať tento článok:

Vyskúšajte náš bezplatný audit GDPR.

Meno alebo ID subjektu

Získajte osobnú konzultáciu.

Postaráme sa o vaše GDPR profesionálne a bez komplikácii.

Konzultácia
0919 888 880

Podobné články