Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – BOZP skratka

je interdisciplinárny alebo tiež medzivedný odbor, ktorý možno definovať aj ako legislatívou stanovené pravidlá alebo opatrenia, ktorých úlohou je predchádzať ohrozeniu alebo poškodeniu ľudského zdravia pri pracovnom procese. V súčasnej dobe však neexistuje oficiálna definícia, a preto v odbornej literatúre môžete nájsť rôzne definície v závislosti od uhla pohľadu na zaistenie bezpečnosti práce.

Čo je cieľom BOZP?

BOZP skratka znamená súhrn všetkých opatrení zo strany zamestnávateľa, ktoré majú za cieľ zamedziť vzniku ohrozenia či poškodenia zdravia alebo stratám na životoch pracovníkov. Opatrenia môžu mať povahu technologickú, technickú, právnu, organizačnú alebo administratívnu. Súbor týchto opatrení je všeobecne nazývaný prevencia rizík. Kontrolu vykonáva napríklad NIP.

Zamestnávateľovi pri zabezpečovaní úloh prevencie rizík pomáha osoba odborne spôsobilá v prevencii rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tejto osobe sa hovorí bezpečnostný technik, ľudovo tiež „bezpečák“. Táto osoba je dnes viac mene poradným nie výkonným orgánom zamestnávateľa. Väčšina odborne spôsobilých osôb dnes už pracuje v tíme alebo organizáciách, ktoré sú schopné lepšie zaistiť komplexné služby v BOZP.

BOZP tvorí celý rad oblastí a problematík. Ide najmä o:

 1. manažment a riadenie rizík (vyhľadanie a hodnotenie rizík, kategorizácia)
 2. technické a organizačné požiadavky na pracovné prostredie, na organizáciu práce a na pracovné postupy,
 3. školenia zamestnancov,
 4. poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a ochranných nápojov,
 5. zakázané práce a pracoviská (všeobecne zakázané práce a práce a pracoviská zakázané niektorým skupinám zamestnancov),
 6. bezpečnosť technických zariadení (vyhradených, tzn. elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích, ale aj ostatných),
 7. hygienu práce,
 8. pracovno-lekárske služby (kontroly pracovísk, zdravotné prehliadky zamestnancov atď.),
 9. ergonómiu,
 10. bezpečnostné značenie a signály,
 11. riešenie pracovných úrazov a choroby z povolania.

Do problematiky zaistenia BOZP sa tiež prelína požiarna ochrana, krízový manažment a veľmi okrajovo aj firemná ekológia (ochrana životného prostredia u zamestnávateľa).

Legislatíva a BOZP

Najdôležitejším zákonom z pohľadu BOZP je zákon č. 124/2006 Z.z. O zaistení ďalších podmienok BOZP. Oblasť BOZP ďalej upravujú iné zákony, predpisy a nariadenia, ktoré sú zamerané na konkrétne činnosti a úkony v organizácii.

Na koho sa BOZP skratka vzťahuje a kto je tu ten zodpovedný

BOZP sa vzťahuje nielen na zamestnávateľov, ale aj na všetky fyzické osoby, ktoré legálne prichádzajú do kontaktu s pracovnými činnosťami zamestnancov. Vyššie spomínaným zamestnávateľom, sa v súlade s právnymi predpismi SR a vôbec filozofiou EÚ vo vzťahu k BOZP, rozumejú aj všetky podnikajúce fyzické osoby tzv. živnostníci.

Za trvalé zabezpečenie BOZP v organizácii je najmä zodpovedný zamestnávateľ. Ďalej potom vedúci zamestnanci, a to v rozsahu pracovných miest, ktoré zastávajú. Zodpovednosť za plnenie práv a povinností v oblasti BOZP môže mať trestnoprávne následky.

Princípy BOZP

Hlavnými princípmi BOZP, podľa vyššie spomenutých zákonov, je najmä vykonávanie tzv. riadenia a analýza rizík, vykonávanie kontrol stavu a fungovanie opatrení BOZP s následným zlepšovaním tohto stavu a odstraňovaním zistených nezhôd a závad. Vždy sa predpokladá, že by zamestnávatelia a zamestnanci mali rizikám preventívne predchádzať, nie riešiť dôsledky.

BOZP a školenia zamestnancov

Školenie zamestnancov na podmienky BOZP je jednou zo základných povinností každého zamestnávateľa. Naopak školenia BOZP musí absolvovať každý zamestnanec, a to v dobe, ktorá je zákonom priamo predpísaná.

Formy školenia

 • Školenia vykonávané priamo na pracovisku.
 • Školenia mimo pracoviska, napríklad u poskytovateľa školení.
 • Online školenia cez internet formou tzv. e-learningu

Druhy školení podľa časového hľadiska

 • Vstupné školenia zamestnancov.
 • Periodické (opakované) školenie zamestnancov
 • Školenia pri zmene pracovnej pozície spojené so zmenou rizík na pracovisku

Druhy školení podľa činností

 • Základné – školenia, ktoré absolvujú všetci zamestnanci bez ohľadu na pracovné činnosti.
 • Osobitná odborná spôsobilosť – školenia, ktoré absolvujú zamestnanci obsluhujúci stroje či zariadenia, alebo vykonávajúce činnosti sa zvýšia.

Zdieľať tento článok:

Vyskúšajte náš bezplatný audit GDPR.

Meno alebo ID subjektu

Získajte osobnú konzultáciu.

Postaráme sa o vaše GDPR profesionálne a bez komplikácii.

Podobné články