Ochrana osobných údajov a zákon č. 122/2013 Z.z. kladie množstvo požiadaviek na podnikateľské subjekty. Jedna z hlavných povinnosti je vypracovanie bezpečnostného projektu. Táto povinnosť sa týka takmer všetkých firiem, ktoré spracovávajú osobné údaje ako napr. mzdy, personalistiku a podobne. Bezpečnostný projekt a ochrana osobných údajov musí byť spracovaná, ak sa informačný systém prepája s internetom.

Spoločnosť webpomoc.sk ponúka spracovanie bezpečnostného projektu. Využitím služieb tejto spoločnosti získate množstvo praktických rád a skúseností, ktoré majú vplyv na ochranu osobných údajov.

Úrad na ochranu osobných údajov priebežne kontroluje subjekty, ktorých povinnosťou je mať spracovaný bezpečnostný projekt. Ich kontrola sa zameriava na tieto oblasti:

 • Oznamovacie, registračné a evidenčné povinnosti – splnenie povinnosti ohlásiť informačný systém
 • Získavanie súhlasu dotknutej osoby – preverenie postupu, akým prevádzkovateľ získava súhlas dotknutej osoby
 • Poučenie oprávnených osôb – pred prvým uskutočnením operácie s osobnými údajmi je prevádzkovateľ povinný poučiť osobu, ktorá bude tieto operácie vykonávať
 • Poverenie zodpovednej osoby – zodpovedná osoba vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov
 • Likvidácia osobných údajov – prevádzkovateľ je po skončení účelu spracúvania osobných údajov povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť ich likvidáciu
 • Technické, organizačné a personálne opatrenia – môže sa kontrolovať primeranosť prijatých opatrení.

Bezpečnostný projekt – ochrana osobných údajov

Bezpečnostný projekt je vlastne dokument, ktorý obsahuje rôzne prepojené časti. Obsah je vymedzený zákonom § 20 Bezpečnostný projekt a Vyhláškou č. 164/2013 o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení novely Vyhlášky č. 117/2014

Kto je zodpovedný za bezpečnosť osobných údajov

Za bezpečnosť osobných údajov v informačnom systéme zodpovedá prevádzkovateľ a sprostredkovateľ. Chránia pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou a nedovoleným prístupom, ako aj pred akoukoľvek neprípustnou formou spracovania. Bezpečnostný projekt vymedzuje rozsah a spôsob technických, organizačných a personáloch opatrní potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém z hľadiska narušenia jeho bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti.

Každý prevádzkovateľ informačného systému je povinný zabezpečiť vhodnú ochranu osobných údajov. Na tento účel je potrebné mať spracovaný bezpečnostný projekt.

Kto vypracuje kvalitný bezpečnostný projekt

Webpomoc je špecialista na vypracovanie bezpečnostných projektov na kľúč. Spoločnosť ponúka vypracovanie bezpečnostného projektu pre všetkých, ktorých sa povinnosť týka – od živnostníkov, malých spoločností , až po veľké podniky. Bezpečnostný projekt musí mať vypracovaný každý prevádzkovateľ, ak spracováva osobitné kategórie osobných údajov na počítači, ktorý je pripojený na internet. Pokiaľ túto podmienku prevádzkovateľ nespĺňa, je povinný mať spracovanú základnú dokumentáciu.

Legislatívne služby pre podnikateľov od Webpomoc

webpomoc 16
Fyzické aj právnickej osoby majú po získaní oprávnenia na podnikanie viacero povinností, ktoré vyplývajú z množstva právnych predpisov, ktoré sú rôznorodé v závislosti od konkrétnej formy podnikania a predmetu podnikania.

Zákony sa naviac, často menia a ich nejednoznačný výklad je komplikovaný. Aby podnikateľské subjekty predchádzali postihom zo strany kontrolných orgánov, je lepšie sa na pomoc obrátiť na špecializovanú firmu.

Spoločnosť Webpomoc sa zameriava na špecifické povinnosti pre podnikateľov. Škála poskytovaných služieb je široká a vďaka spoľahlivosti a profesionálnemu ju vyhľadáva čoraz viac podnikateľov, ktorí sa môžu spoľahnúť na garanciu kvalitne poskytovaných služieb.

Webpomoc sa zameriava na poskytovanie služieb v oblasti:

 • Ochrana osobných údajov – kvalitné spracovanie bezpečnostnej dokumentácie je veľmi dôležité pri dodržiavaní bezpečnostných opatrení. Webpomoc naviac poskytuje spolupracujúcim podnikateľským subjektom množstvo praktický odporúčaní.
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – úlohou je poskytovať zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom dohľadu.
 • Protikorupčná smernica
 • Vlastný program ochrany proti praniu špinavých peňazí
 • Obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov po novom

Podnikateľské prostredie sa napriek vyjadreniam politikov neustále zhoršuje. Narastá byrokracia a nároky, ktoré sa kladu na podnikateľov neustále rastú.

Zorientovať sa v spleti často nejednoznačných výkladov zákonov, nové vyhlášky a nariadenia nútia byť podnikateľov neustále v strehu.

Ochrana osobných údajov je jednou z najkomplikovanejších zákonov, ktoré už dnes musia plniť všetky štátne, verejné a súkromné inštitúcie.

Od 25. Mája 2018 sa však začne uplatňovať GDPR, ktorý nahradí zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý bude zrušený. GDPR nie je len novelou. Je to úplne nový zákon v oblasti ochrany dát. Treba sa pripraviť na nové povinnosti pre všetkých, čo spracúvajú osobné údaje.

Ako to už býva s novými zákonmi, prichádzajú aj nové sadzobníky pokút. Pri závažnom porušení GDPR môžu byť pokuty za porušenie až do výšky 20 miliónov EUR, alebo v prípade spoločností až do výšky 4% celosvetového ročného obratu v predchádzajúcom finančnom roku.

Všetci čo spracovávajú osobné údaje by mali preto už dnes začať riešiť to, ako budú osobné údaje spracovávať.

Najefektívnejším spôsobom, ako zabezpečiť zákonné povinnosti je obrátiť sa na špecializované firmy. Tie majú praktické skúsenosti s aplikáciou GDPR, a ich praktické odporúčania tak budú môcť zabezpečiť bezpečný chod firmy.

Aj sprostredkovatelia budú mať nové povinnosti. Podľa GDPR budú mať sprostredkovatelia priame povinnosti ochrany osobných údajov, a to napriek domu, že nespracúvajú osobné údaje vo vlastnom mene.