Základná dokumentácia BOZP pri zriadení prevádzky:

 1. Posúdenie rizika pre všetky činnosti – v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z
 2. Bezpečné pracovné postupy – v zmysle § 6 ods. 1 písm. i) zákona č. 124/2006 Z. z
 3. Ochranné prostriedky, (ktoré sa musia používať) – v zmysle § 6 ods. 1 písm. j) zákona č. 124/2006 Z. z
 4. Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – v zmysle § 6 ods. 1 písm. k) zákona č. 124/2006 Z. z
 5. Program realizácie koncepcie, (obsahuje najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania); to sa nevzťahuje na zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 11 zamestnancov, a na zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností nie je uvedený v prílohe č. 1 – v zmysle § 6 ods. 1 písm. k) zákona č. 124/2006 Z. z
 6. Vnútorné predpisy – v zmysle § 6 ods. 1 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z
 7. Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám – v zmysle § 6 ods. 1 písm. m) bod 1 zákona č.124/2006 Z. z., a § 1 nariadenia vlády (NV) č. 272/2004 Z. z.
 8. Zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy – v zmysle § 6 ods. 1 písm. m) bod 2 zákona č. 124/2006 Z. z.
 9. Zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom – v zmysle § 6 ods. 1 písm. m) bod 3 zákona č. 124/2006 Z. z.
 10. Viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, päť rokov odo dňa, keď bol v nich vykonaný posledný záznam, ak osobitný predpis neustanovuje inak – v zmysle § 6 ods. 1 písm. n) zákona č. 124/2006 Z. z.
 11. Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia – v zmysle § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.
 12. Evidencia o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov – v zmysle § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z.
 13. Podmienky používania osobného ochranného pracovného prostriedku (určiť dobu používania) – v zmysle § 6 ods. 1 NV č. 395/2006 Z. z.
 14. Zákaz fajčenia na pracoviskách – v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. a zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 15. Kritéria na výber osobných ochranných prostriedkov a posúdenie vhodnosti poskytnutých osobných pracovných prostriedkov – v zmysle § 3 ods. 2 NV č. 395/2006 Z. z.
 16. Lehotník lekárskych prehliadok zamestnancov – v zmysle § 6 ods. 1 písm. q) zákona č. 124/2006 Z. z. a v zmysle §  30a) a 30d) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 204/2014 Z. z. § 30e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z.
 17. Poverenie zamestnancov na oboznamovania a informovania zamestnancov“ –  v zmysle §7 ods.1 a 4 zákona  č. 124/2006 Z. z.
 18. Dohoda so zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť – v zmysle § 39 ods. 2 zákona č. 311/2001 – Zákonník práce
 1. Vnútorný predpis – zabezpečovanie pitného režimu – v zmysle § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z.
 2. Vnútorný predpis na poskytovanie zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv (NV č. 395/2006 Z. z.), ak pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu – v zmysle § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.
 3. Informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov iného zamestnávateľa pracujúcich na spoločnom pracovisku – v zmysle podľa § 7 ods. 8 písm. a) až c) zákona č. 124/2006 Z. z.
 4. Zásady ochrany zdravia pri práci (zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy) – v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z..
 5. Osnova právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre pravidelné oboznamovanie zamestnancov – v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.
 6. Osnova právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre vstupné oboznamovanie zamestnancov – v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z., a § 47 ods. 2  a §39 Zákonníka práce.
 7. Osnova právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre vstupné oboznamovanie zamestnancov na dohodu – v zmysle § 224 ods. 2 písm. b) Zákonníka práce.
 8. Vnútorný predpis – Plán pravidelného oboznamovania a vzdelávania zamestnancov, Program vzdelávania a odbornej výchovy zamestnancov – v zmysle § 7 ods. 4 a ods. 5, § 27 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z.
 1. Informácie pre zamestnancov a zástupcov zamestnancov – v zmysle § 7 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z.
 2. Postup pre prípad záchranných prác a evakuácie (Evakuačný plán) – v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.
 3. Postup pre prípad vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci (Traumatologický plán) – v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.
 4. Pokyny  v prípade mimoriadneho ohrozenia na zastavenie  práce a okamžité opustenie pracoviska a na odchod do bezpečia (Havarijný plán) – v zmysle § 8 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z.
 5. Záznam o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok – v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z.
 6. Pracovný poriadok alebo vnútorný predpis o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok – v zmysle § 12 ods. 2 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z.
 7. Vnútorný predpis o oznamovaní vzniku pracovného úrazu a ďalšieho postupu – v zmysle § 17 ods. 1 až ods. 7 zákona č. 124/2006 Z. z.
 8. Kniha úrazov – evidencia pracovných úrazov, iných úrazov a priznaných  chorôb  z  povolania – v zmysle § 17 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z.
 9. Menovací dekrét zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť – v zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.
 10. Zoznam zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť – v zmysle § 19 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z.

Zdieľať tento článok:

Vyskúšajte náš bezplatný audit GDPR.

Meno alebo ID subjektu

Získajte osobnú konzultáciu.

Postaráme sa o vaše GDPR profesionálne a bez komplikácii.

Podobné články