Pracovná zdravotná služba – Už od 1.8.2014 platí na území Slovenskej republiky novela Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. V rámci nej musia všetci zamestnávatelia pre svojich zamestnancov zabezpečovať pracovnú zdravotnú službu – PZS. Tá poskytne každému zamestnávateľovi poradenstvo, a to v oblasti ochrany zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu/auditu.

Ako sa zabezpečuje Pracovná zdravotná služba?

ochrana osobnych udajov 16
Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce, ktoré sú radené či už do prvej alebo druhej kategórie rizika, môžu zamestnávatelia garantovať týmito spôsobmi: 

  • adekvátnym počtom vlastných zamestnancov a tí  sú so zamestnávateľom v pracovnoprávnom vzťahu či v podobnom pracovnom vzťahu. Rovnako sú odborne spôsobilí na samotný výkon PZS. V prípade, že zamestnávateľ garantuje PZS vlastnými zamestnancami, je povinný túto skutočnosť písomne nahlásiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva,
  • dodávateľským spôsobom či už fyzickými alebo s právnickými osobami a tí vlastnia oprávnenie, ktoré bolo vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave.

Dňa 21.5.2020 bola vydaná novela zákona č. 355/2007 Z.z. a súvisiacich predpisov. Hovorí sa v nej o tom, že každú prehliadku u lekára v priamom vzťahu k práci, je možné vykonať v ordinácii všeobecného lekára, a to po vzájomnej dohode so zamestnávateľom. To znamená, že pacient musí priniesť tlačivo, v ktorom budú uvedené údaje spolu s kategóriou a rizikovými faktormi práce. V tomto prípade má nárok na vyšetrenie.

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona sa dopĺňa takto

V § 30a sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11 a ten znie nasledovne:

a) „Poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 10 môžu v čase krízovej situácie vykonávať činnosti podľa odseku 2 písm. a) a c) na pracovisku zamestnávateľa a činnosť podľa odseku 2 písm.

b) v ambulancii len na základe vzájomnej dohody medzi zamestnávateľom a poskytovateľom pracovnej zdravotnej služby alebo medzi zamestnávateľom a poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti z dôvodu zdravotného rizika pri práci za dodržania opatrení na ochranu zdravia zamestnancov podľa aktuálnej epidemiologickej situácie“.